Certyfikaty

Informujemy, że maty Dwinguler spełniają poniższe normy i wytyczne UE:

Zgodność z normą EN71 (w zakresach właściwości mechanicznych, łatwopalności oraz migracji substancji szkodliwych – m.in. metali ciężkich – upoważniającą do nadania znaku CE – standard europejski)

EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek – Właściwości mechaniczne i fizyczne

EN 71-2:2011 Bezpieczeństwo zabawek – Palność

EN 71-3:1994+A1:2000/AC:2002 Bezpieczeństwo zabawek – Migracja określonych pierwiastków

EN 71-9+A1:2007 Bezpieczeństwo zabawek – Organiczne związki chemiczne

Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (badanie metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS))

Rozporządzenie 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) potwierdzające brak substancji wzbudzających duże obawy (SVHC–Substances of Very High Concern) w stężeniu przekraczającym 0,1%

Przedstawiamy również badania na obecność formaldehydów, ftalanów, formamidów, bisfenolu A z wynikiem negatywnym:

Test na obecność ftalanów zgodnie z Rozporządzeniem (WE)  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS)

Test na obecność ftalanów metodą EPA 8061A (GC-MS) – oznaczanie ftalanów metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora MS

Test na obecność formaldehydów zgodnie z normą EN 71-9+A1:2007 Bezpieczeństwo zabawek – Organiczne związki chemiczne metodą spektroskopii UV-vis

Test na obecność bisfenolu A metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej detektorem  z matrycą diodową (HPLC/DAD)

Test na obecność formamidów metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS)